smart iso system ISO 9001

ISO 9001 je međunarodni standard koji svojim zahtevima definiše sistem upravljanja kvalitetom, čiji je primarni cilj zadovoljenje potreba korisnika. Ovo je jedini međunarodni standard koji je sveobuhvatno primenljiv na sve organizacije nezavisno od tipa, veličine, proizvodne ili uslužne delatnosti.

Primenom principa i zahteva ovog standarda u mnogome se olakšava poslovanje zahvaljujući jasnom definisanju odgovornosti. ISO 9001 povećava poverenje kupaca u Vaš proizvod/uslugu i vodi Vas ka boljem pozicioniranju na tržištu. Njegova prednost je obezbeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije.

Standard ISO 9001 Vam omogućava da na kraju poslovnog ili proizvodnog procesa imate potpuno usaglašen proizvod ili uslugu. To znači da ukoliko se pojavi greška negde u sistemu ona će biti identifikovana na vreme. Ovako ćete smanjiti troškove proizvodnje smanjivanjem škarta.

Pored toga, standard ISO 9001 je kompatibilan sa drugim standardima sistema menadžmenta (IMSa) kao sto su OHSAS 18001 (Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i bezbednost) i ISO 14001 (Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine). Oni dele mnoge principe tako da se mogu integrisati.

Prednosti implementacije ISO 9001 standarda:

• sticanje i/ili učvršćivanje poslovnog poverenja kod poznatih i, što je još važnije, potencijalnih klijenata,
• poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti,
• usmerenost na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja klijenata,
• postizanje i održavanje stabilnog nivoa kvaliteta proizvoda/usluga radi zadovoljavanja zahteva i izraženih potreba klijenata,
• povećanje zadovoljstva klijenata,
• pružanje uverenja da je željeni nivo kvaliteta postignut i da se održava,
• stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta i uvećanje udela na postojećem tržištu,
• dobijanje sertifikata ISO 9001 od strane akreditovanog sertifikacionog tela,
• mogućnost učestvovanja i nadmetanja na tenderima.