smart iso system ISO 180001 standard

OHSAS 18001 predstavlja sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. OHSAS 18001 pomaže u upravljanju rizicima koji imaju uticaj na zdravlje i bezbednost na radu zaposlenih i posetilaca. Ovaj standard definiše organizacionu strukturu, aktivnosti planiranja, odgovornosti, praksu, procedure i resurse za razvoj, primenu, ostvarivanje, preispitivanje i održavanje politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

Standard OHSAS 18001 pruža zaštitu zaposlenima, sistematski pristup identifikaciji opasnosti i upravljanju rizicima, doprinosi zdravijoj i sigurnijoj radnoj okolini, smanjuje nesreće i probleme zaštite zdravlja na radu, čime se smanjuju gubici izazvani bolestima i povredama zaposlenih. Tansparentan i efektivan proces zaštite i bezbednosti zaposlenih na radu potpomaže komunikaciju i saradnju sa nadležnim inspekcijama.

Da bi se na adekvatan način primenjivao standard OHSAS 18001 neophodno je identifikovati sve moguće opasnosti, proceniti visinu njihovog uticaja i definisati način na koji će se kontrolisati. U skladu sa tim formulišu se ciljevi koji moraju biti u skladu zakonskom regulativom jer je jedan od posebnih zahteva standarda upravo kompletna usaglašenost sa zakonskom regulativom u državi u kojoj se obavlja delatnost. Iz ciljeva proističu i programi koji definišu načine i dinamiku njihove realizacije.

Prednosti implementacije OHSAS 18001 standarada:

• povrede na radnom mestu svodi na minimum;
• pruža zaštitu od mogućih povreda, kako zaposlenima, tako i posetiocima;
• doprinosi spremnosti kompanije da pravovremeno otkloni opasnost;
• usklađuje radne procese kompanije sa zakonskim propisima;
• poboljšava opštu sliku kompanije;
• privlači strane ulagače;
• uliva poverenje korisnicima/kupcima da postoji opredeljenost upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu koja se može dokazati;
• otvara nove tržišne mogućnosti za saradnju sa velikim inostranim preduzećima čiji je jedan od osnovnih ciljeva bezbednost i zdravlje na radu.